riteh-fasada.jpg

UPISI STUDENATA AKAD. GOD. 2017./2018.

Preddiplomski sveučilišni studiji i preddiplomski stručni studiji

Uvjeti upisa na studij 

Upisi na Tehnički fakultet odvijat će se preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Sve informacije o prijavama za polaganje ispita državne mature i prijavama za upis na studijske programe nalaze se u brošurama  koje je priredila Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa te s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja, prema vrstama kandidata, s detaljno objašnjenim aktivnostima u vezi s prijavama ispita, studijskih programa te propisanim rokovima:

 Upute za učenike
 Upute za kandidate koji četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih
 Upute za kandidate koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili od 2010. do 2016.
 Upute za kandidate koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010.
 Upute za kandidate koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili ili završavaju u inozemstvu ili su strani državljani

 N A T J E Č A J
 za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih    sastavnica u 2017./2018. ak. god.

Sustav bodovanja za upis na Tehnički fakultet u Rijeci određen je na sljedeći način: 

  • U ukupnom broju bodova uspjeh iz srednje škole vrednovan je s 40%.
  • Uspjeh s obveznog dijela državne mature iz Hrvatskog jezika, B razina vrednovan je sa 7,5%, iz Matematike, A razina s 30%, a iz Stranog jezika, B razina sa 7,5%. 
  • Uspjeh s izbornog dijela državne mature iz Fizike vrednovan je s 15%, osim za studij Računarstva gdje se uzima uspjeh iz Informatike s 15%. Polaganje državne mature iz izbornog predmeta nije obvezatno, ali se onda niti ne ostvaruju bodovi. 
  • Izravan upis kandidati ostvaruju ako su zauzeli 1.-3. mjesto na državnom natjecanju iz Matematike ili Fizike, osim za studij Računarstva gdje se uzima uspjeh od 1.-3. mjesta iz Matematike ili Informatike.

 

Diplomski sveučilišni studiji 

N A T J E Č A J
za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2017./2018. ak. god.

 

Upis studija prijelazom s drugih visokih učilišta

Upis na više godine studija moguć je prijelazom s drugih srodnih sveučilišnih, odnosno stručnih studija, dok je upis na prvu godinu preddiplomskih studija moguć samo putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU, https://www.postani-student.hr). Maksimalni broj upisanih studenata prijelazom ograničen je kapacitetom Tehničkog fakulteta. Rangiranje pristupnika vršit će se na temelju prosječne ocjene položenih predmeta s matičnog fakulteta.
Pristupnici su dužni molbu za prijelaz na željeni studij (molba_prijelaz.doc) podnijeti do 10. rujna. Uz nju trebaju priložiti ovjereni prijepis ocjena položenih predmeta s matičnog fakulteta te izvadak iz studijskog programa matičnog fakulteta iz kojeg je vidljiv sadržaj položenih predmeta. Prijelaz je moguć za pristupnike koji imaju položene ispite iz predmeta sadržajno istovrijednih predmetima Matematika 1 i Matematika 2 na Tehničkom fakultetu.

Na temelju pristupnikove dokumentacije, Voditelj studija vrši procjenu mogućnosti upisa te daje prijedlog za upis kojim se dozvoljava upis prve i druge godine ili prve, druge i treće godine studija tako da ukupna suma ECTS bodova nepoloženih i eventualno nepriznatih predmeta po godini ne prelazi 60. Ukoliko se upis odobri, pristupniku se izdaje rješenje o upisu prijelazom s drugog visokog učilišta.

Upisani student je dužan zatražiti priznavanje položenih ispita od predmetnih nastavnika te za predmete koji mu ne budu priznati ispuniti sve obveze propisane studijskim programom i položiti ispit. Radi priznavanja pojedinih položenih ispita na prethodnom studiju, student je dužan obratiti se predmetnom nastavniku prije početka nastave ili odmah na početku nastave, s rješenjem o upisu te priložiti uvjerenje o položenim ispitima i program prethodnog studija.

Plaćanje participacije u troškovima studija:

  • Studenti koji su na prethodnim preddiplomskim studijima studirali manje od 4 godine (na diplomskima manje od 3 godine) pri prijelazu plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija. Za ostale godine nastavka studiranja primjenjuje se model participacije u troškovima studija jednak kao i za ostale studente pri čemu se za izračun participacije broje sve godine studiranja u statusu redovitog studenta.
  • Studenti koji su na prethodnim preddiplomskim studijima studirali 4 ili više godina (na diplomskima 3 ili više godina) plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija za svaku godinu studiranja na upisanom studiju.