riteh-fasada.jpg

Doktorske disertacije

Rbr. Doktorand Naslov doktorske disertacije Datum obrane
1 BRANKO OSTOJIĆ TEORIJA STOHASTIČKOG AUTOMATA ZASNOVANA NA NEFORMALNIM NEURALNIM MREŽAMA 15. ožujka 1974.
2 ALICE VUČINIĆ TEORETSKA FUNDAMENTALNA ISTRAŽIVANJA DINAMIČKIH OPTEREĆENJA KRILA I PROPELERA U NEJEDNOLIKOM STRUJNOM PODRUČJU 12. svibnja 1975.
3 MARKO SELAKOVIĆ METODE ZA ODREĐIVANJE OPTIMALNOG PROIZVODNOG PROCESA MEHANIČKE OBRADE U RANOJ FAZI PROJEKTIRANJA 9. srpnja 1976.
4 IVO KATAVIĆ ISTRAŽIVANJE UTJECAJA MIKROSTRUKTURE KARBIDNOG LIJEVANOG ŽELJEZA NA NJEGOVU OTPORNOST PREMA ABRAZIVNOM TROŠENJU 21. rujna 1976.
5 FRANJO MARIN PRILOG METODAMA KINESTATIČKE ANALIZE ZGLOBNO POLUŽNIH MEHANIZAMA 14. siječnja 1977.
6 ZLATKO ŠVERER GEOMETRIJA LANČANIKA SIDRENIH VITALA 7. srpnja 1977.
7 ŠPIRO MILOŠEVIĆ ENERGETSKI SUSTAVI U BRODOGRADILIŠTIMA-PRILOG NOVOG PRISTUPA PRORAČUNU ENERGETSKIH STANICA,RAZVODNIH MREŽA ENERGIJE I TEHNIČKO-EKONOMSKE ANALIZE ENERGIJE 1. prosinca 1977.
8 SLAVKO MARGIĆ BRAZDA NA KRAJU TROŠENJA LEĐNE POVRŠINE ALATA 6. prosinca 1977.
9 ROBERT EREN ISTRAŽIVANJE POJAVE ZAKONOMJERNOSTI ORGANIZACIONO-TEHNOLOŠKIH ČINILACA U METALOPRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI 14. veljače 1978.
10 JOSIP PAŽANIN IZGLEDI PRIMJENE SUNČEVE ENERGIJE U KLIMATEHNICI HRVATSKOG PRIMORJA 8. prosinca 1977.
11 BOŠKO SEKULIĆ TEORIJSKA I EKSPERIMENTALNA ANALIZA TRENJA KOD PRITEZNIH VIJAKA 29. lipnja 1978.
12 IGOR ROŽANIĆ TEHNOLOŠKA I EKONOMSKA OPTIMALIZACIJA PROIZVODNJE PANELA U BRODOGRADNJI 12. siječnja 1979.
13 MIRKO KRPAN ANALIZA KARAKTERISTIKE DODIRNIH POVRŠINA I UTJECAJ TIH KARAKTERISTIKA I NJIHOVE PROMJENJIVOSTI NA MEHANIZME TRENJA 10. siječnja 1979.
14 VLADIMIR ZIMA UTJECAJ SINTETIČKE KOMPONENTE U MOTORNOM ULJU NA STVARANJE TALOGA U MOTORU S UNUTARNJIM IZGARANJEM 24. studenoga 1978.
15 DAMIR PEČORNIK STACIONARNO UNIFORMNO STRUJANJE U SPIRALNO SPOJENIM CIJEVIMA KRUŽNOG PRESJEKA S POSEBNIM OBZIROM NA TALOŽENJE KRUTIH ČESTICA NOŠENIM STRUJANJEM ZRAKA 4. lipnja 1979.
16 ANDREJ HRIEŠIK UTJECAJ STATIČKE KRUTOSTI TOKARILICE NA TOČNOST OBRADE 30. svibnja 1980.
17 ĐORĐE MEDEN OSNOVE ZA RAZRADU PROGRAMA KONTROLE KVALITETE I ISPITIVANJA 26. ožujka 1980.
18 JOSIP KIRINČIĆ UTJECAJ KONSTRUKTIVNIH I TEHNOLOŠKIH FAKTORA PRETOVARNIH DIZALICA NA UČINAK ISKRCAJA SIPKIH TERETA U LUKAMA 18. prosinca 1980.
19 DAMIR JELASKA PRILOG OPTIMALNOM IZBORU FAKTORA POSMAKA PROFILA ZA PAROVE EVOLVENTNIH ZUPČANIKA 17. lipnja 1982.
20 ZORAN MRŠA HIDRODINAMIČKE KARAKTERISTIKE OPTJECANJA KOMPLEKSA STRUJNO TIJELO I PROPELER (UTJECAJ NAGIBA, SRPA KRILA KONTRAKCIJE ULAZA) 29. travnja 1983.
21 ZMAGOSLAV PRELEC METODOLOGIJA PRISTUPA OPTIMIRANJU ENERGETSKIH SISTEMA 30. ožujka 1984.
22 VOJIN BALABAN ISTRAŽIVANJE TEHNOLOŠKIH SISTEMA TRANSPORTA TEŠKIH TERETA U BRODOGRADNJI I ODREĐIVANJE EFEKTIVNOG PODRUČJA NJIHOVE PRIMJENE 21. studenoga 1986.
23 STJEPAN MLINARIĆ ANALIZA I OPTIMALIZACIJA NISKOKONCENTRIRAJUĆIH REFRAKCIONO-REFLEKSNIH SINČEVIH KOLEKTORA 3. veljače 1988.
24 RADIĆ JOVANOVIĆ ISTRAŽIVANJA OPTIMALNIH RJEŠENJA KOD BRODSKIH PROPULZIONIH POSTROJENJA BRZIH RATNIH JEDINICA PROMJENOM PARAMETARA NA USISNOM I ISPUSNOM VODU PLINSKIH TURBINA 26. svibnja 1988.
25 VLADIMIR MEDICA SIMULACIJA DINAMIČKIH UVJETA RADA DIZEL MOTORA SA PREDNABIJANJEM KOD POGONA ELEKTRIČNOG GENERATORA 30. lipnja 1988.
26 MARIJO ORŠULIĆ PRILOG ISTRAŽIVANJU GRANIČNIH UČINA RADIJALNIH KOČNIH SKLOPOVA ŠINSKIH VOZILA 26. rujna 1988.
27 CVIJAN ŽEPINIĆ PRILOG UTVRĐIVANJU DINAMIČKIH KARAKTERISTIKA RADNOG MEHANIZMA ROTORNIH BAGERA U UVJETIMA PROMJENLJIVOG OTPORA KOPANJA 28. listopada 1988.
28 JOSIP BRNIĆ ANALIZA STANJA NAPREZANJA POPREČNIH PRESJEKA STATIČKI OPTEREĆENIH GREDNIH ELEMENATA 2. prosinca 1988.
29 SERĐO KLAPČIĆ STABILNOST SLOBODNO OSLONJENIH PLOČA OJAČANIH UKRŠTENIM UKRUĆENJIMA, POD DJELOVANJEM KONSTANTNIH SILA PRITISKA U ELASTIČNOM PODRUČJU 3. ožujka 1989.
30 ANDRZEJ KARPOWICZ METODOLOGIJA PROCJENE MOGUĆNOSTI GRADNJE PLOVEĆIH TVORNICA U BRODOGRADILIŠTU U SVIJETLU PERSPEKTIVE DIVERSIFIKACIJE PROIZVODNOG PROGRAMA BRODOGRAĐEVNE INDUSTRIJE 23. svibnja 1989.
31 MILAN HARAMINA TERMODINAMIČKA ANALIZA BRODSKOG STROJNOG POSTROJENJA-PRILOG EKSERGIJSKOJ ANALIZI TERMODINAMIČKE BILANSE TOPLINSKIH PROCESA 23. studenoga 1989.
32 BORIS KANCIR PRILOG ISTRAŽIVANJU OPTIMALIZACIJE TOPLINSKIH UREĐAJA ZA KORIŠTENJE ALTERNATIVNIH IZVORA ENERGIJE PRI PROMJENJIVIM UVJETIMA RADA 19. srpnja 1990.
33 BOŽIDAR KRIŽAN PRILOG ISTRAŽIVANJU GUBITAKA TRENJA U ZAHVATU EVOLVENTNIH ZUPČANIKA 6. rujna 1990.
34 DRAGO BLAGOJEVIĆ PRILOG ODREĐIVANJU RACIONALNIH STRUKTURA LOKOMOTIVSKIH VUČNIH PRIJENOSNIKA 13. listopada 1990.
35 JURAJ LJUBETIĆ OPTIMALIZACIJA POSTUPAKA PRI PROJEKTIRANJU VIŠEPREDMETNIH PROIZVODNIH SISTEMA 20. svibnja 1991.
36 GORDANA MARUNIĆ PRILOG ISTRAŽIVANJU NAPREZANJA ZUPČANIKA S TANKIM VIJENCEM METODOM RUBNIH ELEMENATA 22. svibnja 1992.
37 IVAN VILIČIĆ STUDIJSKA ANALIZA UTJECAJA KLIMATSKO-METEOROLOŠKIH FAKTORA NA GRIJANJE I HLAĐENJE OBJEKATA HRVATSKOG PRIMORJA 3. srpnja 1992.
38 DŽAFER KUDUMOVIĆ PRILOG OPTIMIZACIONOM PROCESU ANALIZE KONSTRUKCIJE RAVNIH MAHANIZIRANIH OPLATA 29. siječnja 1993.
39 BORIS OBSIEGER PRILOG ISTRAŽIVANJU NOSIVOSTI I TRIBOLOŠKIH KARAKTERISTIKA SINUSOIDNOG OZUBLJENJA 15. srpnja 1993.
40 ANTON ŠESTAN OPTIMALIZACIJA OBRADNIH SUSTAVA RUČNIH BRUSILICA BRODOGRADILIŠTA 1. srpnja 1994.
41 TONČI MIKAC OPTIMIRANJE KONCEPTA PROIZVODNOG SUSTAVA 6. srpnja 1994.
42 MIHAJLO ANGELOVSKI PRILOG ANALIZI PRIGUŠENJA GUMENIH ELEMENATA ZA TEMELJENJE STROJEVA 19. srpnja 1994.
43 BRUNO ČALIĆ PRILOG METODAMA RJEŠAVANJA EKOLOGIJE VODA PRIMJENOM SPECIJALNIH AUTONOMNIH SUSTAVA ZA ODSTRANJIVANJE POLUTANTNIH FLUIDA IZ POTOPLJENIH SPREMNIKA 16. studenoga 1994.
44 IVAN SAMARDŽIĆ DOPRINOS POUZDANOSTI ZAVARENIH SPOJEVA 10. srpnja 1996.
45 KLAUDIO TOMINOVIĆ PRIMJENA NAČELA HOMOMORFIZMA U MODELIMA INFORMACIJSKOG SUSTAVA MANAGEMENTA 11. srpnja 1996.
46 LORETA POMENIĆ PRILOG ISTRAŽIVANJU PROCESA KOROZIJE LOPATICA PARNIH TURBINA 25. lipnja 1998.
47 SENKA VUKOVIĆ OPTIMALNO UPRAVLJANJE NESTACIONARNIM STRUJANJIMA U CJEVOVODIMA 15. srpnja 1998.
48 JASNA PRPIĆ ORŠIĆ MODIFIKACIJA STF METODE PRORAČUNA NJIHANJA VITKIH TIJELA NA HARMONIČNOM VALU ZA PODRUČJE NELINEARNIH ZNAČAJKI ODZIVA 9. listopada 1998.
49 DUBRAVKA SIMINIATI ANALIZA DODIRNIH PRITISAKA KOD VIŠESTRUKOG ZAHVATA ELASTIČNIH TIJELA 4. studenoga 1998.
50 NIKŠA FAFANDJEL MODEL UPRAVLJANJA I ODLUČIVANJA STOHASTIČKOG PROCESA IZRADE PONUDE ZA NOVOGRADNJE BRODOVA 2. srpnja 1999.
51 GORAN CUKOR OPTIMIZACIJA PROCESA OBRADE ODVAJANJEM STRUGOTINE ZA NOVE OBRADNE SUSTAVE 5. srpnja 1999.
52 ROKO DEJHALLA NUMERIČKO MODELIRANJE OPTJECANJA PLOVNOG OBJEKTA 5. srpnja 1999.
53 BRANIMIR PAVKOVIĆ MATEMATIČKO MODELIRANJE TERMOENERGETSKIH SUSTAVA S DIZALICAMA TOPLINE PRI PROMJENJIVIM UVJETIMA RADA 16. prosinca 1999.
54 GORAN TURKALJ NELINEARNA ANALIZA STABILNOSTI TANKOSTIJENIH GREDNIH STRUKTURA 18. svibnja 2000.
55 NEVEN LOVRIN ANALIZA NOSIVOSTI EVOLVENTNOG OZUBLJENJA S VELIKIM PREKRIVANJEM PROFILA 11.svibnja 2001.
56 VLADIMIR KERCAN UTJECAJ OBLIKA ROTORA FRANCISOVIH TURBINA NA POJAVU VRTLOGA U USISNOJ CIJEVI 5. listopada 2001.
57 ROBERTO  ŽIGULIĆ  DINAMIKA  ROTORA  U  KLIZNIM  LEŽAJEVIMA 9. studenog  2001.
58 ANICA  TRP TERMODINAMIČKA ANALIZA AKUMULACIJE TOPLINE U LATENTNOM SPREMNIKU 28. lipnja  2002.
59 MARKO ČANAĐIJA NUMERIČKA ANALIZA NELINEARNIH IZOTERMIČKIH I NEIZOTERMIČKIH PROCESA PLASTIČNOG DEFORMIRANJA METALA 26. rujna 2002. 
60 ALBERT ZAMARIN NUMERIČKO MODELIRANJE EKSTREMNIH OPTEREĆENJA BRODA NA VALOVIMA VELIKIH AMPLITUDA 14. veljače 2003.
61 TOMISLAV MRAKOVČIĆ OSNIVANJE I VOĐENJE BRODSKOG POGONSKOG POSTROJENJA PRIMJENOM NUMERIČKE SIMULACIJE 9. rujna 2003. 
62 NEDJELJKO  ŠKIFIĆ ANALIZA UTJECAJA PARAMETARA OPREME NA ZNAČAJKE DIZELSKOG MOTORA 7. studenoga 2003.
63 MLADEN  PERINIĆ OPTIMIZACIJA CIKLUSA IZRADE NA FLEKSIBILNOM PROIZVODNOM SUSTAVU PRIMJENOM GENETSKIH ALGORITAMA 15. srpnja 2004.
64 DUŠKO  PAVLETIĆ TEMELJENJE OPERATIVNOG MODELA UNAPREĐENJA KVALITETE U FAZI PRIPREME PROIZVODNJE 30. rujna 2004.
65 MILAN IKONIĆ MODELIRANJE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE PROIZVODNIH PODUZEĆA 16. studenog 2005. 
66 BRANIMIR BARIŠIĆ ANALIZA POJAVE LÜDERSOVIH TRAKA U PROCESU IZRADE PROIZVODA IZ TANKOSTJENOG LIMA 18. studenog 2005.
67 PAVEL KAIBA MODEL TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – OSNOVA RAZVOJNO USMJERENE PODUZETNIČKE ORGANIZACIJE 21. studenog 2005.
68 LADO KRANJČEVIĆ ANALIZA UČINKOVITOSTI NUMERIČKIH SHEMA ZA PLITKE VODE 11. travnja 2006.
69 DOMAGOJ LANC NUMERIČKA ANALIZA IZVIJANJA GREDNIH NOSAČA U PROCESU PUZANJA 12. svibnja 2006.
70 SANJIN BRAUT ANALIZA DINAMIKE ROTORA PRI DODIRU ROTORA I STATORA 9. lipnja 2006.
71 KRISTIAN LENIĆ ANALIZA IZMJENE TOPLINE I TVARI PRI STVARANJU LEDA NA LAMELNIM IZMJENJIVAČIMA TOPLINE 6. srpnja 2006.
72 WILHELM SERVIS UTJECAJ SNIŽENJA TEMPERATURE RASHLADNOG SPREMNIKA NA KARAKTERISTIKE STIRLINGOVA MOTORA 7. srpnja 2006.
73 ZORAN  ČARIJA OPTIMIZACIJA OBLIKA HIDRAULIČKIH DIJELOVA FRANCISOVE TURBINE 7. rujna 2007.
74 JERKO ŠKIFIĆ NUMERIČKE SIMULACIJE STRUJANJA HIDRAULIČKIH TRANZIJENATA U CIJEVOVODIMA S PRIMJENOM U HIDOELEKTRANAMA 7. rujna 2007.
75 SINIŠA DRUŽETA NUMERIČKE SIMULACIJE STRUJANJA U VODOTOCIMA SA SLOBODNOM POVRŠINOM 7. rujna 2007.
76 ZORAN JURKOVIĆ MODELIRANJE I OPTIMIZACIJA PARAMETARA OBRADE PRIMJENOM EVOLUCIJSKIH ALGORITAMA KOD INTELIGENTNIH OBRADNIH SUSTAVA 9. listopada 2007.
77 NIKOLA RAČIĆ SIMULACIJA RADA BRODSKOG PROPULZIJSKOG SUSTAVA SA SPOROHODNIM DIZELSKIM MOTOROM U OTEŽANIM UVJETIMA 10. listopada 2008.
78 MARO JELIĆ TERMODINAMIČKA ANALIZA PROCESA IZGARANJA U DIZELSKOM MOTORU 15. listopada 2008.
79 MARINA FRANULOVIĆ OŠTEĆENJE KORIJENA ZUBA ZUPČANIKA ZBOG NISKOCIKLIČNOG ZAMORA MATERIJALA 5. prosinca 2008.
80 ROBERT BASAN ZAMOR I OŠTEĆENJE MATERIJALA BOKA ZUBA ZUPČANIKA 6. ožujka 2009.
81 TIN MATULJA HIJERARHIJSKO MODELIRANJE KAO OSNOVA METODOLOGIJE PROJEKTIRANJA OPTIMALNOG RASPOREDA PROIZVODNIH POVRŠINA BRODOGRADILIŠTA 31. srpnja 2009.
82 MARKO HADJINA SIMULACIJSKO MODELIRANJE KAO OSNOVA METODOLOGIJE PROJEKTIRANJA BRODOGRAĐEVNOG PROIZVODNOG PROCESA 31. srpnja 2009.
83 LIDIJA RUNKO LUTTENBERGER MODEL UPRAVLJANJA ZAŠTITOM OKOLIŠA UTEMELJEN NA KOMUNALNOM GOSPODARENJU OTPADOM I VODOM 12. veljače 2010.
84 TOMISLAV SENČIĆ ANALIZA MOGUĆNOSTI SMANJENJA EMISIJE ČAĐE I NOX NA SUVREMENIM SPOROHODNIM DIZELSKIM DVOTAKTNIM MOTORIMA 7. svibnja 2010.
85 IGOR WOLF NUMERIČKA I EKSPERIMENTALNA ANLIZA PARAMETARA TOPLINSKE UGODNOSTI KLIMATIZIRANOG PROSTORA 29. lipnja 2010.
86 SVEN MARIČIĆ OPTIMIZACIJA TEHNOLOŠKIH PROCESA IZRADE BIOKOMPATIBILNIH DJELOVA 20. siječnja 2011.
87 MARKO ČAVRAK POVEĆANJE UČINKOVITOSTI RAČUNALNIH SIMULACIJA ONEČIŠĆENJA ZRAKA 30. ožujka 2011.
88 DARIO ILJKIĆ PRILOG RAZVOJU PROCJENE MEHANIČKIH SVOJSTAVA POBOLJŠANOG ČELIKA I ČELIČNOG LIJEVA 12. svibnja 2011.
89 SANJIN TROHA ANALIZA VARIJANTI MJENJAČKOGA ZUPČANIČKOGA PLANETNOG PRETVARAČA 13. lipnja 2011.
90 VLADIMIR GLAŽAR OPTIMIZACIJA GEOMETRIJE KOMPAKTNIH IZMJENJIVAČA TOPLINEOPTIMIZACIJA GEOMETRIJE KOMPAKTNIH IZMJENJIVAČA TOPLINE  13. lipnja 2011.
91 DAMIR KOLIĆ METODOLOGIJA ZA UNAPREĐENJE BRODOGRAĐEVNIH PROCESA TEMELJENA NA KONCEPTU VITKE PROIZVODNJE 16.  lipnja 2011..
92 SUNČANA SMOKVINA HANZA MATEMATIČKO MODELIRANJE I RAČUNALNA SIMULACIJA MIKROSTRUKTURNIH PRETVORBI I MEHANIČKIH SVOJSTAVA PRI GAŠENJU ČELIKA 8. srpnja 2011.
93 GORAN VUKELIĆ NUMERIČKA ANALIZA PROCESA ŠIRENJA PUKOTINA KONSTRUKCIJA 12. srpnja 2011.
94 MARINO BRČIĆ NUMERIČKO MODELIRANJE MEHANIČKOG PONAŠANJA NANOKOMPOZITNIH STRUKTURA 13. siječnja 2012.
95 DARIO BAN ANALITIČKO OPISIVANJE BRODSKE GEOMETRIJE GLOBALNOM INTERPOLACIJOM RADIJALNIM OSNOVNIM FUNKCIJAMA 14. ožujka 2012.
96 NENAD MUSTAPIĆ INTENZIFIKACIJA PROCESA PROIZVODNJE BIODIZELA POMOĆU KAVITACIJE 16. travnja 2012.
97 VIKTOR DRAGIČEVIĆ OPTIMIZACIJA LOŽIŠTA ZA IZGARANJE BIOMASE 17. travnja 2012.
98 IVAN JAKOVLJEVIĆ PRILOG PRORAČUNU PARNE TURBINE U KOGENERACIJSKOM SUSTAVU S PROMJENJIVIM UVJETIMA POGONA 18. travnja 2012.
99 GORAN GREGOV PRILOG ISTRAŽIVANJU MODELIRANJA HIDROSTATSKE TRANSMISIJE NA ŠUMSKOM VOZILU 18. travnja 2012.
100 GORANKA ŠTIMAC AKTIVNO SMANJENJE VIBRACIJA KOD ROTACIJSKIH STROJEVA 18. svibnja 2012.
101 ZLATKO JURAC OPTIMIRANJE PROIZVODNJE BIODIZELA IZ OTPADNIH JESTIVIH ULJA S OBZIROM NA ZAHTJEVE KVALITETE [Errata] 21. svibnja 2012.
102 ANTON TURK SPREGNUTI NELINEARNI MODEL PARAMETARSKE REZONANCIJE KOD KONTEJNERSKIH BRODOVA [Errata] 16. srpnja 2012.
103 TOMISLAV BUKŠA DIFERENCIJACIJA UPRAVLJANJA KVALITETOM KOD CIKLIČKIH PROJEKATA U BRODOGRAĐEVNOJ INDUSTRIJI 17. srpnja 2012.
104 IGOR BONEFAČIĆ ANALIZA UTJECAJA OBLIKA I VELIČINE ČESTICA BIOMASE PRI IZGARANJU 17. srpnja 2012.
105 BRANIMIR RONČEVIĆ ANALIZA KONTAKTNOG PROBLEMA SA SMANJENJEM KONTAKTNE POVRŠINE 17. srpnja 2012.
106 ANTE SKOBLAR ANALIZA AKUSTIČKOG ODZIVA PRAVOKUTNOG PANELA 19. srpnja 2012.
107 ALEKSANDAR REGENT ANALIZA MJERA ZA PREVENCIJU KATASTROFALNOG POŽARA U CESTOVNIM TUNELIMA 20. srpnja 2012.
108 OZREN BUKOVAC PREDVIĐANJE PARAMETARA RADA BRODSKOG DIZELSKOG MOTORA PRIMJENOM NEURONSKIH MREŽA 6. rujna 2012.
109 DAVOR BIŠĆAN OPTIMIZACIJA KORIŠTENJA SREDNJETEMPERATURNIH IZVORA OTPADNE TOPLINE PUTEM ORC PROCESA 7. rujna 2012.
110 MIRKO GRLJUŠIĆ TERMODINAMIČKA ANALIZA I OPTIMIZACIJA RADA BRODSKOG POGONSKOG SPOROHODNOG DIZELSKOG MOTORA S KORIŠTENJEM OTPADNE TOPLINE 10. rujna 2012.
111 DAMIR KARABAIĆ OPTIMIZACIJA KONFIGURACIJE S-LAY POSTUPKA POLAGANJA PODMORSKIH CJEVOVODA 14. rujna 2012.
112 IGOR PEŠIĆ KONAČNOELEMENTNI MODEL ZA ANALIZU IZVIJANJA KOMPOZITNIH GREDNIH KONSTRUKCIJA 7. siječnja 2013.
113 MARKO KRŠULJA UNAPRJEĐENJE PROCESA INKREMENTALNOG PREOBLIKOVANJA U JEDNOJ TOČKI 1. rujna 2013.
114 SANJIN KRŠĆANSKI ANALIZA UVJETA NASTANKA PUKOTINA I MODEL PROCJENE VIJEKA TRAJANJA KONSTRUKCIJA 14. listopada 2013.
115 DUNJA MATULJA NUMERIČKA OPTIMIZACIJA HIDRODINAMIČKIH ZNAČAJKI FORME BRODA U MIRNOJ VODI 30. listopada 2013.
116 ŽELJKO VRCAN PRILOG ISTRAŽIVANJA NOSIVOSTI UNUTARNJEG EVOLVENTNOG OZUBLJENJA S VELIKIM STUPNJEM PREKRIVANJA PROFILA 20. svibnja 2014.
117 SAMIR ŽIC OPTIMIZACIJA UPRAVLJANJA ZALIHAMA DOBAVLJAČKIH LANACA 30. svibnja 2014.
118 DRAŽEN KOSTELAC IMPLEMENTACIJA PROJEKTNOGA PRISTUPA PLANIRANJA NA RAZINI STRATEŠKOGA PLANIRANJA 16. lipnja 2014.
119 IVICA GLAVAN MODELIRANJE, SIMULACIJA I OPTIMIZACIJA TRIGENERACIJSKIH ENERGETSKOH SUSTAVA 30. lipnja 2014.
120 DAVID BLAŽEVIĆ ANALIZA MEHANIČKIH ČIMBENIKA PRI KONSTRUKCIJI UREĐAJA ZA PRIKUPLJANJE NISKORAZINSKE ENERGIJE VIBRACIJA IZ OKOLIŠA 2. rujna 2014.
121 PAOLO BLECICH UTJECAJ RASPODJELE ZRAKA NA TERMOHIDRAULIČKA SVOJSTVA LAMELNOG IZMJENJIVAČA TOPLINE 14. studenog 2014.
122 STEFAN IVIĆ MODELIRANJE I OPTIMIZACIJA POLAGANJA PODMORSKIH CJEVOVODA 19. prosinca 2014.
123 TATJANA IVOŠEVIĆ ANALIZA FINIH FRAKCIJA AEROSOLA U RIJECI POMOĆU NUKLEARNIH ANALITIČKIH TEHNIKA 29. siječnja 2015.
124 SANDRO DOBOVIČEK OPTIMIRANJE KONCEPTUALNOG MODELA KONTROLNOG PODSUSTAVA PRI PROJEKTIRANJU PROIZVODNOG SUSTAVA 20. ožujka 2015.
125 KRISTINA MARKOVIĆ ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH PARAMETARA ROTACIJSKIH PODATLJIVIH MEHANIZAMA S LISNATIM OPRUGAMA 20. ožujka 2015.
126 VEDRAN MRZLJAK KVAZIDIMENZIJSKI MODEL ZA NUMERIČKE SIMULACIJE BRODSKOGA DVOTAKTNOGA DIZELSKOG MOTORA 17. travnja 2015.
127 KARLO NAĐ RAZVOJ SUSTAVA ZA PRIPREMU PITKE VODE PRIMJENOM ELEKTROKEMIJSKIH METODA I NAPREDNIH OKSIDACIJSKIH PROCESA 10. srpnja 2015.
128 NEVEN MUNJAS RAČUNALNA TERMOPLASTIČNOST U UVJETIMA VELIKIH DEFORMACIJA TEMELJENA NA VIŠERAZINSKIM METODAMA 15. srpnja 2015.