Teh. faks-34.jpg

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Temeljem odredbi članka 31. Statuta Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a u svezi s člankom 15. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), dekanica Fakulteta, dana 30.06.2017. donosi: